Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

 

Nabór dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 w Gminie Krapkowice rozpoczyna się 7 marca 2022 r.

Zasady elektronicznej rekrutacji do przedszkoli w Gminie Krapkowice. (dokument pdf)


Kontynuacja wychowania przedszkolnego

       Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od dnia 28 lutego do dnia 6 marca 2022 r.

Postępowanie do przedszkoli trwać będzie od dnia 7 marca do dnia 28 kwietnia 2022 r.

W dniach 7 marca do 25 marca 2022 roku rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mają czas na złożenie wniosku do przedszkola o przyjęcie dziecka.

Do dnia 12 kwietnia 2022 r. odbywać się będą posiedzenia komisji rekrutacyjnych w przedszkolach.

W dniu 19 kwietnia 2022 r. w przedszkolach podane będą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

W terminie od dnia 20 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2022 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

W dniu 28 kwietnia 2022 r. znane będą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do przedszkoli trwać będzie od dnia 5 sierpnia do dnia 24 sierpnia 2022r.


Kryteria rekrutacji


       Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

       W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice:

 • obydwoje rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko - 6 pkt;
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły, jeżeli przedszkole jest włączone do zespołu szkolno-przedszkolnego - 5 pkt;
 • lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata - 4 pkt;
 • lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów kandydata (pracy wykonywanej na podstawie umowy z kodeksu pracy, umowy cywilnoprawnej, miejsca wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego) - 3 pkt;
 • rodzina kandydata objęta jest wsparciem ośrodka pomocy społecznej (z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) - 2 pkt;
 • rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 1 pkt;

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

       Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Krapkowice zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej. Rekrutacja rozpocznie się w dniu 7 marca 2022 roku. Od tego dnia pojawi się możliwość składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola. Szczegóły dotyczące sposobu elektronicznego wypełniania wniosków zostaną przekazane rodzicom na stronach internetowych przedszkoli i na stronie gminy Krapkowice.
       Rodzic może złożyć tylko jeden wniosek do wybranego przedszkola na terenie Gminy Krapkowice, które jest przedszkolem pierwszego wyboru. We wniosku rodzic zaznacza przedszkola drugiego i trzeciego wyboru, dzięki temu jego wniosek jest jednocześnie rozpatrywany w trzech przedszkolach. O przyjęciu dziecka do przedszkola decydować będzie liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Do przedszkoli zostaną przyjęte dzieci z najwyższa liczbą punktów zgodnie z przedstawionymi wyżej kryteriami.

 

Pobierz:

Zarządzenie nr 814/2022 Burmistrza Krapkowic z dnia 25 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice. (dokument pdf)

Uchwała Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice. (dokument pdf)